Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / [Android cơ bản] 18c. Lớp NotificationCompat.Builder

[Android cơ bản] 18c. Lớp NotificationCompat.Builder

Lớp NotificationCompat.Builder cho phép bạn điều khiển tất cả các flag một cách dễ dàng, cũng như nó sẽ giúp bạn cấu trúc các layout notification thông thường. Sau đây là một vài phương thức quan trọng và thông dụng nhất khả dụng như là một phần của lớp NotificationCompat.Builder.

Sr.No. Hằng số & Mô tả
1 Notification build()

Kết hợp tất cả các tùy chọn đã được thiết lập và trả về một đối tượng Notification mới.

2 NotificationCompat.Builder setAutoCancel (boolean autoCancel)

Thiết lập flag này sẽ khiến cho notification tự động được hủy bỏ khi người dùng click vào nó trong panel.

3 NotificationCompat.Builder setContent (RemoteViews views)

Cung cấp một RemoteVIews tùy biến để sử dụng thay vì một Remote view tiêu chuẩn.

4 NotificationCompat.Builder setContentInfo (CharSequence info)

Thiết lập chữ lớn ở phía bên phải của notification.

5 NotificationCompat.Builder setContentIntent (PendingIntent intent)

Cung cấp một PendingIntent để gửi khi notification được click vào.

6 NotificationCompat.Builder setContentText (CharSequence text)

Thiết lập text (hàng thứ hai) của notification, trong một notification chuẩn.

7 NotificationCompat.Builder setContentTitle (CharSequence title)

Thiết lập text (hàng đầu tiên) của notification, trong một notification chuẩn.

8 NotificationCompat.Builder setDefaults (int defaults)

Thiết lập các tùy chọn notification mặc định sẽ được sử dụng.

9 NotificationCompat.Builder setLargeIcon (Bitmap icon)

Thiết lập icon lớn hiển thị trong ticker và notification.

10 NotificationCompat.Builder setNumber (int number)

Thiết lập số lớn ở phía bên phải notification

11 NotificationCompat.Builder setOngoing (boolean ongoing)

Thiết lập notification đang diễn ra hay không

12 NotificationCompat.Builder setSmallIcon (int icon)

Thiết lập icon nhỏ để sử dụng trong các layout notification.

13 NotificationCompat.Builder setStyle (NotificationCompat.Style style)

Thêm một notification style và áp dụng trong thời gian xây dựng.

14 NotificationCompat.Builder setTicker (CharSequence tickerText)

Thiết lập text hiển thị trong thanh trạng thái khi mà notification hiển thị lần đầu.

15 NotificationCompat.Builder setVibrate (long[] pattern)

Thiết lập mẫu rung để sử dụng.

16 NotificationCompat.Builder setWhen (long when)

Thiết lập thời gian mà event xảy ra. Notification trên panel sẽ được sắp xếp theo thời gian đó.

Ví dụ

Sau đây là một ví dụ thể hiện chức năng của Android Notification bằng một lớp NotificationCompat.Builder đã được giới thiệu trong Android 4.1

Bước Mô tả
1 Bạn sẽ dùng Android studio IDE để tạo một ứng dụng và đặt tên nó là tutorialspoint bên dưới package com.example.notificationdemo. Trong khi tạo project này, bạn cần chắc chắn rằng Target SDK và Compile With của bạn đang ở phiên bản mới nhất của Android SDK để sử dụng các cấp độ APIs cao hơn.
2 Chỉnh sửa file src/MainActivity.java và thêm code notify(“”), nếu người dùng click vào button, nó sẽ gọi service của Android notification.
3 Tạo một file Java src/NotificationView.java để sử dụng cho việc hiển thị layout mới như là một phần của activity mới sẽ được bắt đầu khi mà người dùng click vào bất kì một notification nào.
4 Chỉnh sửa file layout XML res/layout/activity_main.xml để thêm nút Notification trong một layout tương quan.
5 Tạo một file layout XML res/layout/notification.xml. File này sẽ được sử dụng như là một file layout cho activity mới sẽ bắt đầu khi người dùng click vào bất kì một notification nào.
6 Không cần phải thay đổi hằng số chuỗi mặc định. Android studio quan tâm tới các hằng số chuỗi mặc định.
7 Chạy ứng dụng để khởi động Emulator và xác nhận kết quả thay đổi trong ứng dụng.

Sau đây là nội dung của file main activity đã chỉnh sửa src/com.example.notificationdemo/MainActivity.java. File này có thể có các phương thức lifecycle cơ bản.

Sau đây là nội dung file res/layout/notification.xml

Sau đây là nội dung của file activity src/com.example.notificationdemo/NotificationView.java.

Sau đây là file res/layout/activity_main.xml

Sau đây là nội dung của file res/values/strings.xml để xác nhận hai hằng số mới:

Sau đây là nội dung mặc định của AndroidManifest.xml

Kết quả

noti3

[Total: 0    Average: 0/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro