Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / Bùi Văn Đạt (page 3)

Bùi Văn Đạt

[Android cơ bản] 10. Intents trong lập trình Android

Một Intent trong Android là một khái niệm trừu tượng của một toán tử. Nó có thể được sử dụng với startActivity để bắt đầu một Activity, với broadcastIntent để gửi nó tới bất kì một thành phần BroadcastReceiver nào, và với startService(Intent) hay bindService(Intent, ServiceConnection, int) để giao tiếp với một service chạy nền. Bản thân của …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro