Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG

VIDEO BÀI GIẢNG

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết nối nó với Location Service bằng phương thức connect(), và sau đó hãy gọi phương thức getLastLocation() của nó. Phương thức này sẽ trả về những location gần nhất trong một form của đối tượng Location bao gồm tọa …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro