Thứ Ba , Tháng Hai 20 2018
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android

Lập trình Android

Lập trình Android

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết nối nó với Location Service bằng phương thức connect(), và sau đó hãy gọi phương thức getLastLocation() của nó. Phương thức này sẽ trả về những location gần nhất trong một form của đối tượng Location bao gồm tọa …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro