Thứ Bảy , Tháng Một 19 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android (page 3)

Lập trình Android

Lập trình Android

[Android cơ bản] 10. Intents trong lập trình Android

Một Intent trong Android là một khái niệm trừu tượng của một toán tử. Nó có thể được sử dụng với startActivity để bắt đầu một Activity, với broadcastIntent để gửi nó tới bất kì một thành phần BroadcastReceiver nào, và với startService(Intent) hay bindService(Intent, ServiceConnection, int) để giao tiếp với một service chạy nền. Bản thân của …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro