Thứ Tư , Tháng Tám 22 2018

Lập trình IOS

Lập trình IOS

Hướng dẫn tạo ActionBar bằng XML

Cách làm hiệu ứng fade-out bằng TransitionDrawable.reverseTransition() Hình ảnh demo B1: chỉnh sửa file mail.xml để thêm vào đó button reverse transition. [crayon-5b7ce08b6d800570244373/] B2: chỉnh sửa code java activity để gọi myTransitionDrawable.reverseTransition(1000) sau khi nhấn vào button vừa tạo ở bước 1. [crayon-5b7ce08b6d80f719539940/] Ok xong! Quá đơn giản chỉ với 2 bước ngắn …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro