Thứ Bảy , Tháng Một 19 2019
Lập trình android / Tag Archives: bài học lập trình android (page 4)

Tag Archives: bài học lập trình android

Bài tập về RadioGroup trong UI Control với lập tình android

Trong lập trình android, bạn có thể sử dụng lớp “android.widget.RadioButton” để render nút radio, và những nút radio thường được nhóm lại theo android.widget.RadioGroup. Nếu RadioButtons là trong nhóm, khi một RadioButton trong một nhóm được chọn, tất cả những thuộc tính khác sẽ được tự động bỏ chọn. Ví …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro